top of page

  Agile for  Leadership

องค์กรต่าง ๆ ต้องการผู้นำที่ดำรงตนเองตามแนวคิด Agile ที่มองภาพรวมและแก้ปัญญาต่างๆ ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้จะทำให้ผู้นำขององค์กรสามารถที่จะทำให้บริษัทเจริญรุดหน้าแบบก้าวกระโดด โดยที่ผู้นำต้องมีการเรียงลำดับความสำคัญของธุรกิจ หยิบยกเอาสิ่งที่กีดขวางการทำงานออกไปจากองค์กรให้เร็วที่สุด และอำนวยให้สภาวะแวดล้อมในการทำงานแบบ Agile เกิดขึ้นให้ได้

Who should attend?

ผู้บริหารหรือใครก็ตามที่สนใจเปลี่ยนให้องค์กรที่บริหารจัดการแบบดั้งเดิมให้เป็นองค์กรที่บริหารจัดการแบบ Agile 

What are benefits?

ผู้เรียนสามารถที่จะ

- อธิบายได้ว่า Agile และผู้นำแบบ Agile คืออะไร

- สร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานแบบ Agile ได้

- นำการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการแบบดั้งเดิมเป็น การบริหารและจัดการแบบ Agile 

What are learning topics?

คำประกาศอุดมการณ์แห่ง Agile 

- ค่านิยมแห่ง Agile

- แนวปฏบัติของ Agile

Scrumban 

- การเรียงลำดับความสำคัญของธุรกิจ

- การบริหารจัดการปัญหาในการทำงาน

Scrum for Leadership

- ค่านิยมของ Scrum

- การประชุมต่าง ๆ ใน Scrum

- บทบาทของผู้บริหารใน Scrum

What are activities?  

Day 1

9.00     Ice Breaking

9.10      Agile และผู้นำแบบ Agile คืออะไร

10.15     Break
10.30    ฝึกปฏิบัติ Scrumban 
11.45     Q&A

12.00    End

Day 2

9.00     Day 1 Wrap up

9.10      ฝึกปฏิบัติ Scrum รอบที่  1

10.15     Break

10.45    ฝึกปฏิบัติ Scrum รอบที่  2

12.00    End

bottom of page