top of page

สรุป A Practical Guide To Building Ethical AI จาก Harvard Business Review

โดย Reid Blackman


Illustration by Ramón Salinero from unsplash.com


Blackman ได้พูดถึงบริษัทต่าง ๆ ที่ได้นำเอา Data and Artificial Intelligence (AI) ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างทางออกของธุรกิจตนเอง แต่บริษัทเหล่านั้นก็กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงของชื่อเสียงของบริษัท กฎระเบียบและกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ [1]


เมื่อก่อนจริยธรรมการใช้ข้อมูลนั้นถูกนำมาใช้ในสถานศึกษาหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเท่านั้น แต่ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ เช่น Facebook, Apple, และ Google ก็ต้องหันมาสนใจในเรื่องนี้ เพราะบริษัทเหล่านี้ต้องใช้ข้อมูลในการฝึกอบรมให้กับ AI


บริษัทเหล่านี้ได้รับรู้แล้วว่าการที่พวกเขาทำเรื่องนี้โดยไม่คำนึงต่อจริยธรรมในการใช้ข้อมูลก็จะนำผลเสียมาสู่ธุรกิจของพวกเขาได้


ดังนั้นบริษัทต่าง ๆ ต้องมีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก AI


Blackman แนะนำ 3 ข้อที่บริษัทต่าง ๆ ไม่ควรทำในการเขียนคู่มือจริยธรรมการใช้ข้อมูลคือ


1. การนำเอา Academic Approach มาใช้ เพราะวิธีการจากสถาบันการศึกษาจะคำนึงและถามคำถามที่เฉพาะออกไปทางอะไรที่ทำได้ สิ่งที่ทำอยู่ดีต่อสังคมไหม ที่ฝั่งธุรกิจและนักพัฒนาไม่สามารถนไปใช้ในระดับกลยุทธ์ได้


2. การนำเอา “On-The-Ground” Approach มาใช้ เพราะฝั่งธุรกิจก็จะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเท่านั้นทำให้ขาดการตั้งคำถามที่เป็นระบบองค์รวมทังหมดและขาดข้อมูลทางวิชาการ


3. การนำเอา High-Level AI Ethics Principles มาใช้ คือการที่ใช้แนวปฏบัติระดับสูงมาใช้จนทำให้คนที่นำไปปฏบัติไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง


Blackman จึงได้แนะนำการดำเนินการข้อจริยธรรมของ Data and AI ไว้ 7 ข้อคือ


1. บริษัทอาจจะให้คณะกรรมการเดิมที่ดูเรื่องจริยธรรมในด้านอื่น ๆ เข้ามาดูเรื่องนี้ต่อเพราะคณะกรรมการเดิมพอจะมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว


2. สร้างรูปแบบของการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะกับธุรกิจของตนเอง


3. ศึกษาตัวอย่างเรื่องการดูแลข้อมูลผู้ป่วยของสถานพยาบาลต่าง ๆ ว่าเขาดูแลข้อมูลความลับของผู้มาใช้บริการอย่างไร


4. บริษัทจัดหาคู่มือและเครื่องมือให้กับ Product Managers เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมของ Data and AI


5. ทำให้คนในองค์กรตระหนักในเรื่องจริยธรรมของ Data and AI


6. ให้รางวัลกับพนักงานที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องจริยธรรมของ Data and AI


7. มีการตรวจสอบผลกระทบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน


Reference


1. R. Blackman, “IA Practical Guide To Building Ethical AI”, Harvard Business Review, October 15, 2020, [Online]. Available: https://hbr.org/2020/10/a-practical-guide-to-building-ethical-ai. [Accessed Jan. 1, 2022]


75 views0 comments
bottom of page