top of page

Agile Gardening

Plant Selection

องค์กรหลายๆ แห่งยังคงบริหารงานแบบเดิมในโลกยุกต์ปัจจะบัน ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ความผันผวนของตลาด การแข่งขันที่รุนแรง รวมไปจนถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ถาโถมเข้ามา การปฏิวัติธุรกิจในยุกต์ปัจจุบัน มีหลายองค์ที่ได้นำเอา Agile มาบริหารธุรกิจโดยเริ่มจากกลุ่มคนเล็ก ๆ ในบริษัทก่อนแล้วขยายแนวคิดแบบ Agile ให้ทั่วทั้งองค์กร Agile เป็นแนวคิดในการบริหารธุรกิจใหม่ล่าสุดของโลกที่ทำให้หลายๆ ธุรกิจทั่วโลกขณะนี้มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด และสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เร็วขึ้น มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย รวมไปถึงความสุขและขวัญกำลังใจของพนักที่ได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกัน

 

องค์กรสมัยใหม่ต้องการผู้นำแบบ Agile ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมให้กับผู้ทำงานที่ได้รับการดูแลเยี่ยงคน ไม่ใช่เยี่ยงทรัพย์สมบัติของบริษัท ผู้นำเหล่านี้สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานที่ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจและช่วยแก้ปัญหาที่พนักงานไม่สามารถแก้เองได้ ถึงแมัว่าการบริหารธุรกิจแบบ Agile จะมาจากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ในปัจจุบัน Agile ได้ถูกนำไปใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างแพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิต งานบริหารการบุคคล งานด้านการตลาด งานด้านการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจการศึกษา และหน่วยงานวิจัย

 

ใครควรที่จะเข้าอบรมหลักสูตรนี้

  1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการบริหารงานแบบเดิมให้เป็นการบริหารงานแบบ Agile

  2. ผู้สนใจโดยทั่วไปที่อยากจะเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแบบ Agile

 

เข้าอบรมหลักสูตรนี้แล้วจะได้อะไร

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง Agile ผ่านการลงมือทำหรือที่เรียกว่า Active Learning Engagement โดยผู้เข้าเรียนจะประดิษฐ์สวนถาดหรือสวนแก้ว การเรียนแบบนี้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีของ Agile ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการได้ทักษะใหม่พร้อมกับการปรับทัศนคติไปในเวลาเดียวกันด้วย โดยผู้เรียน

  1. จะเข้าใจคุณค่าและหลักการของคำประกาศ Agile

  2. เข้าใจทฤษฎีและการนำเอารูปแบบการทำงานแบบ Kanban, Scrum, และ Scrumban ไปใช้กับงานบริหารงานประจำวันของตนเอง

  3. รู้ซึ้งถึงความสำคัญของลูกค้า คำติชมจากลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

  4. สามารถระบุปัญหาที่เกิดจากการทำงานและสามารถบรหารจัดการได้

  5. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ทำงานสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าได้

  6. เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการโค้ชทีมงาน

  7. เริ่มต้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารงานแบบเดิมไปสู่การบริหารงานแบบ Agile

 

เนื้อหาของการเรียน

    1. คำประกาศ Agile

- คุณค่าของ Agile 4 ข้อ และหลักการของ Agile 12 ข้อ

- การรู้จักตนเองและผู้อื่นผ่านเกมส์ MeWe

    2. สภาพแวดล้อมในการทำงานแบบ Agile

- กำหนดและออกแบบการทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกอยากมาทำงาน

    3. รูปแบบการทำงานแบบ Scrumban

- การเขียนงานทั้งหมดที่ต้องทำ

- การวางแผนงาน

- การทำงานและการประชุมประจำวัน

- การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน

 

ตารางเรียน

8.30     ลงทะเบียน
9.00     Ice Breaking

9.15      รู้จักตนเองและผู้อื่นผ่านเกมส์ MeWe

9.30     ทำสวนรอบที่ 1

10.30    เบรค

10.45    ทำสวนรอบที่ 2

11.30     ประวัติศาสตร์ของ Agile และคำประกาศ Agile

12.00    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00    การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบ Agile

13.30    รูปแบบการทำงาน Scrumban

14.30    เบรค

14.45    การเป็นผู้นำแบบ Agile

15.15    สร้าง Scrumban ของตนเอง

16.00   สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

16.30    จบ

bottom of page